Lokalisointipalvelut

© Kites ry

Ohjelmiston lokalisointi sisältää tavanomaisten lokalisointityön haasteiden lisäksi teknisiä erityiskysymyksiä, jotka liittyvät ohjelmistojen erityislaadusta. Tässä Ostajan oppaan osassa tarkastellaan seikkoja, joiden selvittäminen on onnistuneen lokalisaatioprojektin edellytyksenä.

1. Lokalisointihistoria

Ohjelmiston lokalisointihistoria on keskeinen uuden lokalisointiprojektin määrittelyn kannalta. Erityisesti on selvitettävä seuraavat kysymykset:

 • Onko ohjelmisto aiemmin lokalisoitu nyt tilattavalle kielelle?
 • Onko ohjelmisto aiemmin lokalisoitu jollekin muulle kielelle?

2. Lähdemateriaali

Ohjelmiston lokalisointi koostuu tyypillisesti useista erilaisista osa-alueista. Lisäksi lokalisointiin saattaa sisältyä muutakin kuin pelkän tekstin kääntämistä, esimerkiksi kuvien muokkaamista. Lokalisointiprojektia varten on määriteltävä lähdemateriaalin sisältö, formaatit, laatu ja laajuus. Lähdemateriaalin sisältö koostuu seuraavista osa-alueista:

 • ohjelmisto: tekstit, kuvat
 • ohjelmiston sisäinen logiikka (esimerkiksi kirjanpitolainsäädäntö)
 • help-tiedostot: tekstit, kuvat
 • manuaali: tekstit, kuvat
 • asennusohjelmat: tekstit, kuvat
 • lisenssisopimukset
 • ohjelmistodemot
 • markkinointimateriaali: tekstit, kuvat
 • web-sivustot

Tiedostoformaattien moninaisuudesta johtuen on selvitettävä miten lokalisoitava data voidaan eristää lähdemateriaalista. Lisäksi on selvitettävä, miten taataan tiedon säilyminen muunnettaessa tietoa formaatista toiseen. Ohjelmistojen lokalisoinnissa tiedostoformaattien käsittely vaatii erikoisosaamista mm.

 • lähdeformaateista, jotka sisältävät lokalisoitavaa tietoa
 • työskentelyformaateista, joita käytetään prosessin kuluessa

Lähdemateriaalin laatu jaetaan kahteen osa-alueeseen:

 • tekninen laatu
 • kielellinen laatu

Tekninen laatu sisältää varmistamisen siitä, että ohjelmisto on lokalisoitavissa. Laajuus voidaan kuvata laskemalla sanojen, merkkien sekä tekstisegmenttien lukumäärät. Tilanteesta ja toimittajasuhteesta riippuen voidaan määrittelyistä ja vaatimuksista tinkiä, mutta ostajan edun mukaista on pyrkiä mahdollisimman täsmälliseen kuvaukseen.

3. Kielet

Projektissa on määriteltävä seuraavat kieliin liittyvät kysymykset:

 • kieliparit: mistä kielestä käännetään ja mille kielelle. Onko lähdekieli sama koko lähdemateriaalissa?
 • toimiala: esim. lääketieteellinen, taloudellinen, jne. Onko kohdekieli riippuvainen toimialasta (esim. tekninen ranska ja lääketieteellinen ranska)?

4. Tukimateriaali

Kääntäjän avuksi voidaan toimittaa materiaalia, jota ei käännetä, mutta joka auttaa kääntäjää työssään. Kattava tukimateriaali sujuvoittaa lokalisointiprosessia sekä vähentää lokalisointivirheitä ja näin ollen uudelleenkääntämisen tarvetta.

Tukimateriaali voi koostua esimerkiksi seuraavista:

 • termit ja sanastot: Mitä termejä käytetään?
 • metatieto (lokalisointivihjeet): Ohjeet tulkinnanvaraisiin teksteihin
 • kuvat: Esimerkiksi kuvat käyttöliittymästä, jotka ohjaavat kääntäjää (vrt. metatieto)
 • vanhat käännökset: Onko vastaavaa lokalisointityötä tehty aiemmin? Miten aiempaa lokalisointityötä voidaan hyödyntää?

5. Prosessi ja käytettävät työkalut

Ohjelmiston lokalisaatioprosessin hallinta riippuu siitä onko kyseessä kertaluontoinen lokalisaatio vai jatkuva prosessi. Kertaluontoinen lokalisaatio sisältää ohjelmiston lokalisoinnin. Prosessi päättyy, kun määritelty ohjelmistokokonaisuus on lokalisoitu. Jatkuvassa prosessissa lokalisoidaan kaikki tai valikoidut ohjelmiston uudet versiot. Tyypillisesti työmäärä uusien versioiden lokalisoinnissa on vain murto-osa ensimmäiseen versioon verrattuna.

Jatkuvaa prosessia suunniteltaessa on otettava huomioon seuraavat seikat:

 • Kuinka usein ja kuinka laajoja muutoksia tulee?
 • Voidaanko lokalisointiprosessi automatisoida ja kenen vastuulla on automaation rakentaminen?
 • Miten hallinnoidaan jo tehtyä lokalisointityötä sekä minimoidaan lokalisointityön tarve uuden lokalisaatiokierroksen alkaessa?
 • Miten huolehditaan versionhallinnasta? 6. Laatu Lokalisaatioprosessin laadunvarmistukseen kuuluvat seuraavat osa-alueet.
 • Kielellinen validointi (kielellisen oikeellisuuden tarkastus)
 • Tekninen validointi (teknisen oikeellisuuden tarkastus)
 • Testaus (mukaan lukien looginen sekä käyttöliittymätestaus)

7. Aikataulu, resurssit ja vastuut

Lokalisaatioprosessi vaatii useiden tekijöiden yhteistyötä. Aikataulutusta, resursseja sekä vastuita huomioitaessa on otettava huomioon projektinhallinta, valmistelu, lokalisointityö, testaus, viimeistely ja prosessin dokumentointi.

8. Muut

Koska lokalisaatio vaatii monien tekijöiden yhteistyötä, on sovittava, miten hoidetaan tiedonsiirto eri osapuolten välillä. Lisäksi on selvitettävä muut mahdolliset erityispiirteet.

Tarjouspyynnöstä toimeksiantoon

1. Tarjonnan selvitys

Jos lokalisointitoimeksiantoa ei jo olemassa olevan palvelusuhteen perusteella voi kohdistaa hyväksyttävälle tarjoajalle, on kartoitettava mahdolliset tarjoajat.

2. Palveluntarjoajan valinta ja toimeksianto

Prosessi käydään joko verkkopalvelussa tai sähköpostilla, kirjeitse tai puhelimella. Oleellista on, että määrittelyt on tehty, ymmärretty ja osapuolilla siitä yhdenmukaiset dokumentit. Julkishallinnossa sovelletaan toimintatapakuvausta julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Pitkäaikainen lokalisointipalvelusopimus

Pitkäaikaisessa, kiinteässä sopimussuhteessa voivat ostajan tarpeet ja yhteistyötavat poiketa merkittävästi, joten yleisten hankintaperiaatteiden kuvaus on vaikeaa. Asiakassuhteen kestosta ja laajuudesta riippumatta tulisi yksittäisen toimeksiannon osalta tällöinkin soveltaa samoja periaatteita kuin satunnaisessa toimeksiannossa (yllä). Pysyvän suhteen määrittelyssä tulisi kiinnittää huomiota ja määritellä pelisäännöt ainakin:

Toimeksiantojen toteutukselle

 • Pysyvät valtuusmäärittelyt, yhteyshenkilöt ja hyväksymismenettelyt

Laadunhallintaan

 • Lokalisointiprosessin ja -sisällön yleiset laatukriteerit, raportointi- ja sanktioperiaatteet

Turvallisuuteen ja luottamuksellisuuteen

 • Palveluntuottajalle toimitetut sisällöt (termit, lokalisointimuistit yms.)
 • Toimeksiannon määrittelyyn ja yhteistyöhön yleensä liittyvät asiat

Hinnoitteluun

 • Sovellettavat hinnat palvelutyypeittäin ja kielten, aihealueiden, nopeusvaatimusten suhteen
 • Puitesopimusvolyymit ja niiden vaikutus hinnoitteluun

Työkalujen käyttöön liittyvät asiat

 • Kielityökalut, julkaisutyökalut, formaatit

Sisältöjen ylläpitoon ja jakeluun liittyvät asiat

 • Termien ylläpito ja muut uudelleenkäytettävät sisällöt.

Lisätietoja lokalisointipalveluista